Xinran Shi, piano

Hometown: San Jose, CA

Meet Xinran

Xinran Shi (piano), 12, lives in San Jose, California.