Jinji Zhang, flute

Hometown: Boxborough, Massachusetts

Meet Jinji

Jinji Zhang appeared on Show 240 as a member of the Boston Flute Academy Quartet, at the age of 17.

More on Jinji