Eric Zhang, piano

Hometown: Bedford, MA

Meet Eric

Eric Zhang (piano), 16, lives in Bedford, MA.