Zhang Jin Ru, violin

Hometown: Shanghai, China

Meet Zhang Jin

Zhang Jin Ru appeared on Show 258, recorded in July 2012, at the age of 16.

Listen to Zhang Jin

Show 258, Beijing, China
Polonaise No.1 in D major, Op. 4 by Henryk Wieniawski