Xiaochen Cao, clarinet

Hometown: Caracas, Venezuela

Meet Xiaochen

Xiaochen appeared on Show 103, recorded in June 2004, at age 16.